Newsletter

Zaprenumeruj nasz newsletter. Wpisz swуj adres e-mail:

  Zapisz Usuс

Wyszukaj

Kurs Programowania Visual C++ Video, Certyfikat C-MASTER

Kurs Programowania Visual C++ Video, Certyfikat C-MASTER powiкksz zdjкcie
Kurs Visual C++ to kompleksowy pakiet filmów Viedo, które moїesz ogl±daж na ekranie swojego monitora o і±cznej dіugo¶ci blisko sze¶ciu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miaіy wcze¶niej styczno¶ci z kompilatorami, jak równieї dla osób, które posiadaj± podstawow± wiedzк z zakresu programowania w jкzykach takich jak Basic, Pascal, Delphi, C, C++.

30.00 25.00(125 pkt)

wersja:
do koszyka do schowka

 

Kurs Programowania Visual C++ Video, Certyfikat C-MASTER
Numer ISBN: 978-83-61362-04-3


6 godzin naukiCzy Ty równieї chcesz doі±czyж do elitarnej grupy osób znaj±cych tajemnice programowania w jкzyku Visual C++ i jemu pochodnych?Kurs Visual C++ to pakiet filmów Viedo, które moїesz ogl±daж na ekranie swojego monitora o і±cznej dіugo¶ci blisko sze¶ciu godzin. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miaіy wcze¶niej styczno¶ci z kompilatorami, jak równieї dla osób, które posiadaj± podstawow± wiedzк z zakresu programowania w jкzykach takich jak Basic, Pascal, Delphi, C, C++.

Wszelkie zagadnienia przedstawione s± w sposób przejrzysty, poparty przykіadami, bez zbкdnej teorii. Dziкki temu, uїytkownik moїe po zapoznaniu siк kursem bez problemu napisaж prosty program uїytkowy, czy wykonaж zіoїony formularz.

Kaїdy omawiany przykіad zostaі skonstruowany w taki sposób, aby przedstawiж jak najwiкcej problemów zwi±zanych z pisaniem programów, wі±czaj±c w to najczк¶ciej popeіniane bікdy. Umoїliwia to zrozumienie wewnкtrznego mechanizmu kompilatora, a przez to іatwiejsze lokalizowanie bікdów oraz nieprawidіowo¶ci w programie.

Solidne podstawy w zakresie programowania obiektowego oraz optymalnego rozwi±zywania problemów zwi±zanych z tworzeniem programów uzyskane dziкki temu kursowi pozwalaj± na dalsze, іatwe i samodzielne doskonalenie siк w tym kierunku.

Zanim zdecydujesz siк na zakup naszych filmów i naci¶niкcie , przeczytaj proszк do koсca opis aukcji poniewaї zaleїy nam na Twoim ¶wiadomym wyborze.Porównanie kosztów i czasu zwi±zanego z poznaniem Visual C++ i pochodnych jкzyków programowania:

Metoda nauki Cena Po¶wiкcony czas Wygoda
Kurs w firmie szkoleniowej, na studiach 2500,00 zі od miesi±ca do caіego roku bardzo duїa
Pakiet ksi±їek 300,00 zі trzy miesi±ce czasu bardzo maіa
Komfortowy kurs wydany przez firmк GlobalProfit 30 zі jeden wieczór! najwiкkszaSam moїesz wybraж najlepsz± ofertк zarówno pod wzglкdem czasu trwania nauki, miejsca i ceny!

Nie chcк twierdziж, їe tworzymy najbardziej warto¶ciowe filmy i kursy na polskim rynku pod wzglкdem cena/efektywno¶ж, gdyї taka ocena nie byіa by obiektywna, dlatego zapraszam do zapoznania siк z opiniami klientów:

Wszystko OK, naprawdк polecam te kursy s± ¶wietne
luszowiak

Kurs bardzo fajny i szybki do zapamiкtania, bardzo fajna metoda nauki :) polecam !
I_n_k_a

Sceptycznie podchodzк do wszelakich kursów na pіytach, ten jest po prostu rewelacyjny!
Lurynowicz

Kupujcie nie їaіujcie bo warto. Za tanie pieni±dze opanujecie to wszystko w krótkim czasie, tego nie przeczytasz jak nie zobaczysz. Polecam sprzedawcк.
AdekPB

Wszystko w najlepszym porz±dku. Filmy s± bardzo ciekawe, moїna siк wiele nauczyж, gor±co je polecam...
Daltrey

Dobry sprzedawca, dobry kontakt, fajny kurs! Polecam - kupujcie bo wіoїyli sporo pracy w jego przygotowanie.
Pdusp

Kurs jest genialny, jest bardzo czytelny i dobrze zrozumiaіy! Nic tylko poleciж mogк! Ba moja їona nawet siк zainteresowaіa...
Tom_gillner

ja chce wiкcej takich kursów :) jeїeli jest kto¶ tak leniwy jak ja, aby nie czytaж czyli prawie kaїdy informatyk ;p to bardzo gor±co polecam czіowiek siк uczy z przyjemno¶ci± i to szybko
orka97

Towar zgodny z opisem (¶wietny pogl±dowy kurs pozwalaj±cy bіyskawicznie poj±c sedno zagadnienia).
Kiszaaa_befana

UWAGA! Polecam Wszystkim! Kursy autorstwa firmy GlobalProfit naprawdк wspaniaіa i obowi±zkowa lektura dla wszystkich zainteresowanych tematem
Markus

Certyfikat znajomo¶ci zasad programowania

Kupuj±c kurs uzyskujesz prawo do wyj±tkowego certyfikatu. Po ukoсczeniu kursu prze¶lij rozwi±zania zaі±czonych testów. Po ich odesіaniu do firmy GlobalProfit i sprawdzeniu przez naszego specjalistк poprawno¶ci ich rozwi±zania otrzymasz pisemny certyfikat wystawiony na Twoj± osobк, ¶wiadcz±cy o znajomo¶ci zasad programowania w ¶rodowisku C. Certyfikat firmowany jest piecz±tk± firmy informatycznej zajmuj±cej siк szkoleniami i wdraїaniem systemów.

kurs c++Co zyskasz dziкki naszemu kursowi?

 • trzy tysi±ce zіotych, które musiaіby¶ wydaж na kursy i zakup literatury;
 • znajomo¶ж ¶rodowiska C i nasz certyfikat daje Ci najwiкksz± przewagк nad konkurentami podczas ubieganie siк o dobrze pіatn± pracк;
 • zaoszczкdzisz bardzo duїo czasu, nasz kurs moїesz pobieїnie przerobiж nawet w ci±gu jednego wieczora, czytanie ksi±їki czy uczestnictwo w kursie zabraіoby kilkakrotnie wiкcej czasu, który teraz moїesz wykorzystaж na co¶ innego!
 • certyfikat ukoсczenia kursu po rozwi±zaniu testów dodatkowych;
 • na Twoje їyczenie zostanie wystawiona faktura VAT, dziкki czemu poznasz najpopularniejsze ¶rodowisko programistyczne zmniejszaj±c swoje podatki; 

Gwarancja 100% satysfakcjiMoїe juї chcesz nacisn±ж ? Poczekaj jeszcze chwilк i przeczytaj rzecz najwaїniejsz±, a mianowicie, czego dowiesz siк z filmów:

1. Instalacja – Pokazuje krok po kroku, caіy proces instalacji wі±cznie z pobieraniem programu instalacyjnego. Czas trwania: 00:03:21

2. Darmowa Rejestracja – Szczegóіowo wyja¶niony proces rejestracji produktu. Czas trwania: 00:07:35

3. Opcje i Okna kompilatora– Ogólne omówienie najwaїniejszych opcji oraz okien kompilatora. Czas trwania: 00:05:52

4. Pierwszy program – Dokіadnie omówiony proces wy¶wietlania prostego okna dialogowego, wywoіywanego poprzez naci¶niкcie przycisku. Czas trwania: 00:05:09

5. Zmienne – Wyja¶nienie definicji zmiennych oraz ich podstawowych typów, wraz z opisem stworzenia przykіadowego programu demonstruj±cego ich wykorzystanie. Czas trwania: 00:10:07

6. Instrukcja warunkowa IF – omówienie instrukcji warunkowej IF we wszystkich jej wariantach, wraz z opisem stworzenia prostego programu, korzystaj±cego z tej instrukcji. Czas trwania: 00:11:05

7. Zmienne Tablicowe – Omówienie zmiennych tablicowych jednowymiarowych wraz z opisem tworzenia programu wykorzystuj±cego „tablice”. Czas trwania: 00:15:40

8. Instrukcja wielokrotnego wyboru switch ... case - dokіadne omówienie instrukcji SWITCH ... CASE, wraz z przykіadami. Czas trwania: 00:07:26

9. Pкtla FOR – Omówienie algorytmu iteracyjnego poparte przykіadami. Czas trwania: 00:11:59

10. Pкtla WHILE – Omówienie pкtli WHILE, opis tworzenia programu losuj±cego liczby do czasu ich wylosowania, wraz z wyja¶nieniem podstawowych bікdów przy tworzeniu tego typu pкtli. Czas trwania: 00:10:25

11. Pкtla DO .. WHILE – omówienie pкtli DO ... WHILE wraz z przykіadem modyfikacji programu opartego na pкtli typu WHILE. Czas trwania: 00:02:29

12. Zmienne Dynamiczne – omówienie znaczenia zmiennych i obiektów tworzonych dynamicznie w programie, poparte przykіadami. Wyja¶niono równieї róїnice pomiкdzy instrukcj± new oraz Genew. Czas trwania: 00:14:41

13. Funkcje – Wyja¶nienie dziaіania, definiowania oraz znaczenia funkcji w tworzonym programie wraz z opisem tworzenia programu opartego na stworzonej funkcji. Czas trwania: 00:18:52

14. Zdarzenia – Wyja¶nienie zagadnienia zdarzeс, wraz przykіadem stworzenia programu demonstruj±cym ich wykorzystanie. Czas trwania: 00:06:51

15. Operatory logiczne – Omówienie podstawowych operatorów logicznych i ich znaczenia podczas wykorzystania wspólnie z instrukcj± warunkow±. Poparte przykіadami. Czas trwania: 00:15:43

16. Struktury – Wyja¶nienie czym jest struktura, metod jej wykorzystania oraz sposobów jej deklaracji. Jako przykіad opisano krok po kroku tworzenie prostej bazy danych. Czas trwania: 00:29:21

17. Definiowanie klasy – opis dziaіania, wykorzystania oraz znaczenia w programowaniu zorientowanym obiektowo klas. Opis ten zawiera równieї informacje dotycz±ce prawidіowej deklaracji klas w osobnych plikach (moduіach). Równieї poparty jest opisem stworzenia przykіadowego programu, w którym klasa tworzona jest na róїne sposoby, w zaleїno¶ci od wyboru uїytkownika. Daj±c ten sam rezultat. Czas trwania: 00:50:39

18. Dziedziczenie klas – wyja¶nienie dziedziczenia metod i wіa¶ciwo¶ci z klas. Opis rozbudowy poprzedniego programu o moїliwo¶ж dziedziczenia. Czas trwania: 00:20:07

19. Wіasne okna dialogowe – krok po kroku wyja¶nione zostaіo jak zaprojektowaж wіasne okno dialogowe, a nastкpnie wy¶wietliж je w swoim programie, pobieraj±c dane wprowadzone przez uїytkownika w tym wіa¶nie oknie dialogowym, wіaczaj±c w to obsіugк wіa¶ciwo¶ci/warto¶ci typu DialogResult. Czas trwania: 00:17:05

20. Obiekt Timer – dokіadny opis tego wyj±tkowego komponentu. Czas trwania: 00:12:04

21. System pomocy MSDN – omówienie zagadnieс korzystania z systemu pomocy MSDN. Czas trwania: 00:02:57

22. Prosty notatnik – dokіadnie, krok po kroku, wyja¶nione zostaіo jak stworzyж program przypominaj±cy notatnik systemu windows. Rozdziaі ten podzielony zostaі na nastкpuj±ce czк¶ci:

 • a. Menu – Tworzenie menu gіównego. Czas trwania: 00:05:04
 • b. RichTextBox – obsіuga opcji z menu za pomoc± metod obiektu typu RichTextBox. Czas trwania: 00:06:30
 • c. Open-SaveDialog – wy¶wietlanie i obsіuga gotowego okna dialogowego zapisu i odczytu. Czas trwania: 00:06:01
 • d. Zdarzenie FormClosing – wykorzystanie zdarzenia FormClosing. Czas trwania: 00:03:24
 • e. Wczytywanie plików TXT – wczytywanie zwykіych plików tekstowych. Czas trwania: 00:03:30
 • f. Menu kontekstowe – tworzenie menu kontekstowgo, oraz kojarzenie jego opcji z opcjami menu gіównego. Czas trwania: 00:05:15
 • g. Drukowanie – drukowanie zawarto¶ci obiektu typu RichTextBox na domy¶lnej drukarce systemu Windows. Czas trwania: 00:15:40
 • h. Ostateczne poprawki – wprowadzanie ostatecznych poprawek do programu. Czas trwania: 00:02:45


  Caіkowity czas filmów: 05:28:37

  kurs c++

  kurs c++

  kurs c++