Kurs C# – wersja online Video + Certyfikat

Kurs C#
Kurs C#

 

Kurs C# VIDEO

 

MEGAPAKIET: programowanie, algorytmy, praca na plikach

Blisko 18 godzin nauki video

Numer ISBN: 978-83-61362-43-2

C# (C Sharp) jest obiektowym językiem programowania, bardzo zbliżonym do języków C++, Delphi czy Java. Oprócz tego, że jest to język przyszłościowy, doskonale nadaje się do efektywnej nauki programowania obiektowego i zapewnia łatwą „przesiadkę” z/na inne języki.
Kurs omawia programowanie dla platformy .NET i przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z programowaniem oraz tych bardziej zaawansowanych, które chcą przesiąść się na język bardziej uniwersalny niż Delphi czy C++.

 

Na podstawie wieloletniego doświadczenia w tworzeniu kursów i opiniach naszych klientów, udało nam się opracować technikę pozwalającą zwiększyć efektywność nauki oraz skuteczne utrwalenie zdobytej wiedzy. Możesz wygodnie usiąść przed ekranem i bez potrzeby przewijania czy zatrzymywania, oglądać kolejne lekcje. Nawet jeśli czegoś nie zrozumiesz, możesz spokojnie oglądać dalej. Forma przekazu oparta jest na stopniowaniu informacji w taki sposób, aby w momencie, gdy jakieś zagadnienie staje się istotne, wrócić do jego esencji ukazując jednocześnie jego praktyczne zastosowanie i najczęściej popełniane błędy.
Po prostu usiądź i obejrzyj kilka lekcji w wolnej chwili.

 

Osoby, które wcześniej nie miały styczności z programowaniem, zostaną łagodnie wprowadzone w tajniki tej sztuki bez zarzucania tonami niezrozumiałych pojęć. Natomiast osoby, biegłe w programowaniu, które zapragnęły przesiadki na coś bardziej elastycznego i nowoczesnego, odnajdą tutaj cenne informacje pozwalające uniknąć pułapek związanych z nawykami wyuczonymi w takich językach jak Java, Delphi, Pascal czy C++.

 

W kursie użyto w pełni darmowego wizualnego środowiska programistycznego SharpDevelop, które jest w obsłudze bardzo podobne do komercyjnego Microsoft Visual Studio .NET. SharpDeveloppozwala także otwierać i edytować projekty stworzone w Microsoft Visual Studio .NET oraz wykonać tłumaczenie programu napisanego w VBA.NET na C#.

Wszystkie filmy nagrane są w rozdzielczości 1280x720p25

Łączny czas trwania filmów: 17 godzin 42 minuty 

 

Przykładowa lekcja:


Spis lekcji zawartych w kursie: 

01 – Pobieranie i instalacja
Kurs rozpoczniemy od pobrania i instalacji darmowego kompilatora oraz niezbędnych bibliotek.

Czas trwania: 6 minut 17 sekund

02 – Pierwszy program – wyświetlanie tekstu na ekranie
Film zaprezentuje, jak w prosty sposób wyświetlić tekst na ekranie konsoli, przenosić tekst do nowej linii oraz jak stosować odnośniki.

Czas trwania: 18 minut 24 sekundy

03 – Zmienne i stałe
Film zawiera wyczerpujące informacje na temat zmiennych. Poznamy sposoby ich deklaracji, prawidłowego inicjalizowania i modyfikowania. Omówione zostaną także stałe.

Czas trwania: 14 minut 27 sekund

04 – Pobieranie danych od użytkownika
Film prezentuje sposoby pobierania danych od użytkownika za pomocą konsoli systemowej. Omówiono tutaj pobierania pełnych zdań jak, również detekcję wciśnięcia pojedynczego klawisza.

Czas trwania: 6 minut 23 sekundy

05 – Typ wyliczeniowy
Na filmie omówiony został szczegółowo typ wyliczeniowy, bardzo często stosowany w przypadku aplikacji korzystających z graficznego interfejsu użytkownika.

Czas trwania: 5 minut

06 – Rzutowanie
Film omawia zagadnienie rzutowania zmiennych oraz przedstawia jego wykorzystanie dla typu wyliczeniowego.

Czas trwania: 2 minuty 46 sekund

07 – Konwersja typów
Film przedstawia sposoby konwersji typów danych przechowywanych przez zmienne oraz najczęściej popełniane błędy podczas jej stosowania.

Czas trwania: 16 minut 21 sekund

08 – Opakowywanie i rozpakowywanie typu
Na filmie przedstawiono proces opakowywania i rozpakowywania typów.

Czas trwania: 6 minut 14 sekund

09 – Operatory arytmetyczne
Na filmie omówiono szczegółowo operatory arytmetyczne oraz błędy najczęściej popełniane podczas ich stosowania.

Czas trwania: 10 minut 58 sekund

10 – Operatory bitowe
Film ten szczegółowo omawia operatory bitowe na przykładzie pojedynczych bitów, jak również całych liczb.

Czas trwania: 10 minut 34 sekund

11 – Operatory relacji
Kolejny film dotyczący operatorów – tym razem omówione zostaną operatory relacji często nazywane operatorami porównania.

Czas trwania: 2 minuty 55 sekund

12 – Operatory logiczne
Film prezentuje operatory logiczne oraz przygotowuje nas do tworzenia warunków.

Czas trwania: 6 minut 25 sekund

13 – Operator warunkowy
Na filmie pokazano w jaki sposób za pomocą operatora warunkowego i operatorów logicznych możemy określać, który fragment kodu zostanie wykonany.

Czas trwania: 3 minuty 44 sekundy

14 – Operatory przypisania
Film prezentuje operator przypisania oraz operatory powstałe z połączenia z nim, umożliwiające uproszczenie kodu.

Czas trwania: 5 minut 16 sekund

15 – Pre oraz post inkrementacja i dekrementacja
Na filmie tym pokazano różnicę między operatorami pre i post inkrementacji oraz dekrementacji.

Czas trwania: 6 minut 21 sekund

16 – Tablice
Film zaznajamia nas z zagadnieniem tablic jedno i wielowymiarowych. Dowiemy się także, jak w programie odczytywać podstawowe informacje o tablicach, takie jak ilość wymiarów czy ilość elementów w każdym z wymiarów. Dodatkowo poznamy sposób na prawidłowe kopiowanie zawartości tablicy.

Czas trwania: 17 minut 13 sekund

17 – Aplikacja Windows Forms
Nadszedł czas na bardziej zaawansowane zagadnienia. Kolejny film omawia szczegółowo tworzenie aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika. Omówione tutaj zostały najczęściej używane kontrolki oraz ich najważniejsze właściwości. Na filmie zaprezentowane zostały podstawy dotyczące modelu programowania zdarzeniowego. Dalsza część kursu będzie oparta wyłącznie na tym modelu stopniowo dostarczając nam bardziej zaawansowanych zagadnień.

Czas trwania: 27 minut 53 sekund

18 – Pętla FOR
Film omawia bardzo popularny algorytm iteracyjny. Oprócz przykładu jego standardowego zastosowania przedstawiono tutaj także wersję z kilkoma zmiennymi licznikowymi oraz najczęstsze błędy popełniane podczas jego stosowania.

Czas trwania: 10 minut 42 sekundy

19 – Instrukcja wyboru warunkowego IF … ELSE
Tym razem zapoznamy się z bardziej złożonym algorytmem warunkowym, który w połączeniu z wcześniej poznanymi operatorami logicznymi pozwoli na tworzenie znacznie bardziej rozbudowanych programów.

Czas trwania: 16 minut

20 – Symbole sterujące
Na filmie pokazano, w jaki sposób za pomocą symboli sterujących umieszczanych w ciągu tekstowym, możemy formatować wyświetlany tekst.

Czas trwania: 6 minut 48 sekund

21 – Typ znaku i warunki zagnieżdżone
Film ten prezentuje metody pozwalające sprawdzić jakiego typu jest pojedynczy znak. Dzięki połączeniu metod z wcześniej poznanymi instrukcjami warunkowymi, utworzymy program analizujący dane wprowadzone przez użytkownika.

Czas trwania: 19 minut 4 sekundy

22 – Okno dialogowe MessageBox
Kolejny film omawia bardzo szczegółowo statyczną klasę MessageBox, pozwalającą nie tylko na proste wyświetlenie okna modalnego z informacją, ale także na komunikację z użytkownikiem za pomocą konfigurowalnych przycisków .

Czas trwania: 16 minut 56 sekund

23 – Kilka własnych okien w aplikacji
Jeśli podczas tworzenia aplikacji okno dialogowe generowane przez statyczną klasę MessageBox okaże się niewystarczające do pełnej komunikacji z użytkownikiem, możemy utworzyć własne. Film ten pokazuje bardzo dokładnie, jak stworzyć własne okno, jak je wyświetlić w sposób modalny i niemodalny oraz w jaki sposób przekazywać informacje między oknami. Omówione zostały także najczęściej popełniane błędy.

Czas trwania: 32 minuty 53 sekundy

24 – Operacje tekstowe
Potrafimy już pobierać dane od użytkownika zarówno w konsoli jak i za pomocą interfejsu graficznego. Film ten prezentuje w szczegółowy sposób metody do analizy ciągów tekstowych, co umożliwi nam jeszcze bardziej elastyczną komunikację z użytkownikiem oraz przetwarzanie różnego rodzaju plików tekstowych.

Czas trwania: 32 minuty 22 sekundy

25 – Pętla FOREACH
Film zapoznaje nas z pętlą foreach bardzo użyteczną w przypadku złożonych typów danych (np. tablice).

Czas trwania: 4 minuty 17 sekund

26 – Pętla warunkowa DO … WHILE
Tym razem pod lupę bierzemy pętlę warunkową do … while.

Czas trwania: 3 minuty 45 sekund

27 – Pętla warunkowa WHILE
Film omawia pętlę warunkową while oraz różnice w stosunku do pętli do … while.

Czas trwania: 5 minut 45 sekund

28 – Sterowanie pętlą za pomocą instrukcji BREAK i CONTINUE
Na filmie omówiono instrukcje break oraz continue za pomocą których można wyjść z dowolnej pętli lub pominąć jeden z jej przebiegów.

Czas trwania: 4 minuty 56 sekund

29 – Instrukcja SWITCH
Film omawia instrukcję wielokrotnego wyboru switch na przykładzie algorytmu odróżniającego samogłoski od spółgłosek.

Czas trwania: 13 minut 29 sekund

30 – Przechwytywanie i rzucanie wyjątków
Film omawia szczegółowo sposoby przechwytywania wyjątków, które domyślnie powodują przerwanie pracy programu. Omówiono także sposoby wywoływania określonych wyjątków oraz najpopularniejsze ich klasy.

Czas trwania: 20 minut 58 sekund

31 – Zdarzenia
Na filmie szczegółowo omówiono najczęściej występujące zdarzenia formatki i kontrolek.

Czas trwania: 42 minuty 47 sekund

32 – Klasy (pola, konstruktor, metody, destruktor)
Film bardzo szczegółowo omawia podstawy dotyczące klas i tworzenia na ich podstawie obiektów. Informacje tu zawarte są niezbędne dla sprawnego programowania obiektowego.

Czas trwania: 27 minut 33 sekundy

33 – Przekazywanie argumentów
Film demonstruje sposoby przekazywania argumentów do metod klasy. Poznamy tutaj sposób przekazywania zmiennej ilości argumentów, przekazywania przez wartość, przez referencję oraz przez wyjście.

Czas trwania: 13 minut 57 sekund

34 – Dziedziczenie, przeciążanie i przesłanianie
Kolejny bardzo ważny dla skutecznego programowania obiektowego film. Omówiono tutaj zagadnienia dziedziczenia, przeciążania i przesłaniania metod oraz sposoby odwoływania się do metod przesłoniętych lub przeciążonych.

Czas trwania: 31 minut 29 sekund

35 – Interfejsy i modyfikatory override oraz virtual
Film pozwala wzbogacić informacje dotyczące dziedziczenia, takie jak implementacja interfejsów czy metody wirtualne.

Czas trwania: 20 minut 40 sekund

36 – Statyczne pola, metody i klasy
Przy omawianiu klasy MessageBox można było zauważyć jej wyjątkowość. Film ten omawia proces tworzenia właśnie takich elementów.

Czas trwania: 14 minut 40 sekund

37 – Właściwości klasy
Film omawia sposób w jaki możemy uzyskać kontrolę nad danymi wprowadzanymi i odczytywanymi z pól klasy.

Czas trwania: 9 minut 7 sekund

38 – This
Film omawia operator this wskazujący instancję klasy w której jest stosowany.

Czas trwania: 6 minut 58 sekund

39 – Delegacje
Film omawia tzw. delegaty pozwalające na wskazywanie metod w podobny sposób, jak instancje i klasy.

Czas trwania: 12 minut 6 sekund

40 – Struktury
Struktury w języku C# są bardzo podobne do klas. Film skupia się przede wszystkim na zaprezentowaniu zalet stosowania struktur .

Czas trwania: 8 minut 7 sekund

41 – Data i czas (UTC i lokalny)
Film prezentuje klasy pozwalające przechowywać i operować na danych daty i czasu.

Czas trwania: 22 minuty 33 sekund

42 – Wątki (BackgroundWorker)
Film szczegółowo omawiający obiekt klasy BackgroundWorker pozwalający na współbieżne wykonywanie kodu.

Czas trwania: 16 minut 9 sekund

43 – Obiekt Timer
Film szczegółowo omawiający obiekt klasy Timer pozwalający na cykliczne wykonywanie kodu w określonych odstępach czasu.

Czas trwania: 10 minut 39 sekund

44 – Grafika
Film omawia metody klasy Graphics pozwalającej na rysowanie kształtów i obrazów po skojarzonym obszarze, którym może być np. powierzchnia formatki lub kontrolki.

Czas trwania: 52 minuty 35 sekund

45 – Zapis i odczyt z pliku oraz OpenFileDialog i SaveFileDialog
Film prezentuje sposoby odczytu i zapisu danych do pliku. Omówione zostały także obiekty klasy OpenFileDialog i SaveFileDialog pozwalające na wyświetlenie systemowego okna wyboru plików do odczytu lub zapisu.

Czas trwania: 28 minut 55 sekund

46 – Operacje na folderach i plikach
Film omawia klasy pozwalające na odczyt i modyfikację danych o plikach i folderach.

Czas trwania: 25 minut 22 sekundy

47 – Pole tekstowe z wzorcem MaskedTextBox
Film omawia obiekt klasy MaskedTextBox służący do wprowadzania haseł.

Czas trwania: 15 minut 37 sekund

48 – Pola typu RadioButon i CheckBox oraz obiekt grupujący GroupBox
Film omawia kontrolki pozwalające na przełączanie lub wybór opcji przez użytkownika.

Czas trwania: 21 minut 15 sekund

49 – Lista prosta i selekcji (ListBox i CheckedListBox)
Film omawia kontrolki prezentujące dane w postaci listy oraz listy pól wyboru.

Czas trwania: 27 minut

50 – Lista rozwijana ComboBox
Film omawia kontrolkę prezentującą dane w postaci rozwijanej listy.

Czas trwania: 12 minut 58 sekund

51 – Kalendarz
Film omawia kontrolki służące do prezentacji oraz pobierania od użytkownika danych daty i godziny. Omówiono tutaj także tworzenie własnego formatu daty i godziny.

Czas trwania: 20 minut 4 sekundy

52 – Zakładki – TabControl
Film omawia kontrolki klasy TabControl i TabPages pozwalające grupować pozostałe kontrolki osobnych zakładkach.

Czas trwania: 33 minut 27 sekund

53 – Drzewo – TreeView
Film omawia kontrolkę klasy TreeView prezentującą dane w postaci drzewa.

Czas trwania: 18 minut 50 sekund

54 – Lista złożona – ListView
Film omawia kontrolkę klasy ListView pozwalającą prezentować dane w wielu formatach z podziałem na grupy i dołączoną grafiką.

Czas trwania: 29 minut 56 sekund

55 – 01 – Kolekcja – List
Film omawia kolekcję typu list identyfikującą dane w podobny sposób do tablic – za pomocą kolejnych indeksów.

Czas trwania: 10 minut 24 sekundy

55 – 02 – Kolekcja – Dictionary
Film omawia kolekcję typu dictionary identyfikującą dane za pomocą kluczy.

Czas trwania: 8 minut 43 sekundy

55 – 03 – Kolekcja – Queue
Film omawia kolekcję typu queue działającą na zasadzie kolejki – bufora typu FIFO.

Czas trwania: 7 minut 20 sekund

55 – 04 – Kolekcja – Stack
Film omawia kolekcję typu stack działającą na zasadzie stosu – bufora typu LIFO.

Czas trwania: 2 minuty 26 sekund

56 – Przelicznik walut
Film prezentuje krok po kroku, w jaki sposób wykorzystując kolekcje, operacje, zapis i odczyt oraz kontrolki TabControl i TabPage stworzyć praktyczny przelicznik walut.

Czas trwania: 57 minut 19 sekund

57 – Sprawdzanie numerów NIP,PESEL,REGON i EAN
Film prezentuje krok po kroku w jaki sposób wykorzystując operatory bitowe i odpowiednie zdarzenia, stworzyć program sprawdzający na bieżąco poprawność numerów NIP, PESEL, REGON oraz EAN.

Czas trwania: 23 minuty 6 sekund

58 – Edytor tekstu formatowanego
Film prezentuje krok po kroku, w jaki sposób wykorzystując poznane wcześniej kontrolki oraz kontrolkę klasy RichTextBox stworzyć program, pozwalający na edycję tekstu formatowanego, podobny do programu wordpad.

Czas trwania: 36 minut 25 sekund

59 – Własna przeglądarka internetowa
 

 

 

 

Film prezentuje krok po kroku, w jaki sposób wykorzystując kontrolkę klasy WebBrowser stworzyć przeglądarkę internetową z własnym interfejsem użytkownika. Omówiona została tu także kontrolka klasy ToolStrip.

Czas trwania: 38 minut 34 sekundy

 

Procedura zdobycia certyfikatu:

  1. Zapoznaj się z kursem
  2. Opisz zagadnienie umieszczone w ostatnim module kursu
  3. Wyślij opracowanie na adres daniel@kursy-komputerowe.pl
  4. Oczekuj na certyfikat
Certyfikat C#
Certyfikat C#

 

Copyright © 2004-2022 kursy-komputerowe.pl